Home arrow บุคลากร
บุคลากร

รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย (อาจารย์เกษียณอายุราชการ, A3008)
อาจารย์เกษียณอายุราชการ


ความชำนาญ : เทคโนโลยีการจัดการโรคพืชฯ

Tel.02 9428200-45 ต่อ 1296
Fax02 9428044
E-Mailagrnpt@ku.ac.th

zurck

Powered by AkoStaff V1.0 beta 6
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th