Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายหนังสือ
09 ก.พ. 2010 10:15น.

Image จัดจำหน่ายโดยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
1. หนังสือไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2552 Image
2. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชโรคและการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2552 Image

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้น 2553
04 ก.พ. 2010 11:05น.

Image ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
อบรมฟรี !!!
04 ม.ค. 2010 12:57น.

Image อบรมฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดหลักสูตร
ภาควิชาโรคพืชเปิดฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระบบการผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดย  รองศาสตราจารย์  ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์ และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553  เวลา 13.00-15.00 น.  ณ  อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วิจัย...เบคทีเรียสายพันธุ์ดี
26 ธ.ค. 2009 12:34น.

Image  วิจัยแบคทีเรีย..สายพันธุ์ดี  นำมาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกของเกษตรกร ช่วยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหาร รวมไปถึงการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช...เชื้อแบคทีเรียที่ดี...สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ โดยแต่ละสายพันธุ์มีคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ ช่วยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหาร รวมไปถึงการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช ตลอดจนการชักนำให้พืชมีภูมิต้านทานโรค ด้วยเหตุผลนี้เอง...รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับทีมงานได้ทำการศึกษาวิจัยแบคทีเรียสายพันธุ์ดี คัดสรรและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ทั้งในพืชไร่ พืชสวน ข้าว ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ

Image
    

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมงาน
23 ธ.ค. 2009 08:35น.

Imageภาควิชาโรคพืชขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  บุคลากร  นิสิตภาควิชาโรคพืชและศิษย์เก่า  ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2552  เวลา  11.00  น.  ณ  ห้อง  502  ภาควิชาโรคพืช

Image Image

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 31 - 40 จาก 47
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th