Home arrow แนะนำภาควิชา arrow ประวัติภาควิชาโรคพืช
ประวัติภาควิชาโรคพืช
IMG_2165.jpg

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน

        ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

ที่ตั้ง

        ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช
        คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
        โทรศัพท์ 02 5791026   โทรสาร 02 5799550

ประวัติและความเป็นมา

          ภาควิชาโรคพืช  เดิมที่เริ่มเปิดสอนรวมอยู่ในแผนกกีฏวิทยาและโรคพืช จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกสิกรรมที่เปิดสอนในคณะเกษตร  หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะเริ่มแรกเป็นหลักสูตร  5  ปี  สำหรับปริญญาตรี  และหลักสูตร 3 ปี  สำหรับอนุปริญญา
          ปี พ.ศ.
2509
  ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในคณะเกษตร แผนกกีฏวิทยาและโรคพืชเปลี่ยนเป็นแผนกวิชา กีฏวิทยาและโรคพืช  
          ปี พ.ศ.
2511  ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีเป็น 4 ปี  
          ปี พ.ศ.
2510  ได้มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
          ปี พ.ศ.
2512
  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา
          ปี พ.ศ.
2518
  มีการเพิ่มภาควิชาใหม่  จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชที่มีอยู่เดิมตั้งใหม่เป็นภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืช 
          ปี พ.ศ.
2522  ได้เริ่มกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยให้นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไปศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคปลายปีการศึกษา 2521
          ปี พ.ศ.2546  คณะเกษตรได้แยกออกเป็น 2  คณะคือ คณะเกษตร บางเขน และคณะเกษตร กำแพงแสน และมีภาควิชาโรคพืชอยู่ทั้ง  2
  คณะคือภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
          ปัจจุบันภาควิชาโรคพืชของคณะเกษตร บางเขน ได้เปิดวิชาสอนสนับสนุนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะเกษตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี โท  และ เอก
 
    

       ภาควิชาโรคพืชมุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และชี้นำสังคม ภาคเกษตรและชนบทได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ


ร่างแผนการดำเนินการภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงแผนพัฒนา  ปี 2552-2555
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image
 

ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
19 พ.ย. 2005 07:52น. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาโรคพืช 2704
19 พ.ย. 2005 07:25น. ไหว้ครู 4159
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th