Home arrow การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช arrow โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง PDF พิมพ์ อีเมล
22 ม.ค. 2009 17:20น.

Image การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช

โรคพุ่มแจ้  มันสำปะหลัง (Witche's broom)

โดย รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Image  Image

ImageImage

Image Image

อาการเฉพาะของโรค 

อาการใบยอดแตกเป็นพุ่ม
/ฝอย

Image Image Image

อาการที่ใบ
 
  
:  ใบยอดแตกเป็นพุ่ม  มีจำนวนมากกว่าปกติ แต่มีขนาดเล็กลงกว่าปกติ

:  อาการยอดแตกเป็นพุ่ม  อาจพบบริเวณตาข้าง  กิ่งหรือลำต้นของต้นที่เป็นโรค

:  ใบจะมีสีเหลืองซีด หรือสีเหลืองเข้มปนสีน้ำตาลแดง

:  ใบที่เป็นโรคจะแห้งตายเริ่มจากใบล่างขึ้นไปถึงใบที่ปลายยอด


อาการที่กิ่ง ก้าน
  
กิ่งหรือลำต้นที่เป็นโรค  ในระยะสุดท้ายจะเกิดอาการกิ่งแห้งตายโดยเริ่มจากปลายกิ่ง  ลุกลามเข้ามายังส่วนโคน เรียกว่า  อาการแห้งตายจากยอด  Die  back


อาการที่ต้น
   
:  ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะแคระแกรน

:  ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะที่เข้าทำลายและจำนวนกิ่ง  ลำต้น  ที่เป็นโรค

:  ถ้าเป็นรุนแรง  จะเกิดอาการต้นแคระแกรน  ไม่เจริญเติบโต


ความเสียหายที่เกิดขึ้น

:  ผลผลิตหัวมันลดลง  ทั้งขนาดหัวมันและจำนวนหัวมันต่อต้น

:  น้ำหนักหัวมันจะลดลง   หัวมันที่เป็นโรคจะมีน้ำหนักเบา

:  ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันลดลง  เป็นสาเหตุให้หัวมันที่เป็น
   โรคมีน้ำหนักลดลง


สาเหตุโรค

:  เกิดจากไฟโตพลาสมา

:  ป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อแบคทีเรีย

ผลการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาในเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค  โดยใช้เทคนิค  PCR

Image

พบว่าเมื่อใช้  specific primers  สามารถตรวจพบเชื้อไฟโตพลาสมาในส่วนของพืชที่เป็นโรค ดังนี้

:  ใบยอดของกิ่งปกติจากต้นที่เป็นโรค

:  ใบที่เป็นโรคของกิ่งที่เป็นโรคจากต้นที่เป็นโรค

:   ยอดที่แตกจากตาข้างของกิ่งที่เป็นโรคจากต้นที่เป็นโรค

:   ใบยอดของกิ่งที่เป็นโรคจากต้นที่เป็นโรค 

 การแพร่ระบาดของโรค

:  แพร่โดยติดไปกับท่อนพันธุ์

Image Image Image

Image Image Image

:  อาจแพร่โดยแมลง ได้แก่เพลี้ยแป้ง (สีขาว)  จากการสังเกตพบว่ากิ่งที่/เป็นโรคจะมี
   เพลี้ยแป้งอาศัยดูดน้ำเลี้ยง  เพราะฉะนั้น  อาการที่เกิดจากการเข้าทำลายของ
   เพลี้ยแป้ง ก่อให้เกิดอาการยอดแคระแกรนได้  แต่ใบจะสีเขียวไม่ซีดเหลือง

Image Image Image

Image Image Image

Image Image

:  พบกิ่ง/ยอดที่ไม่เป็นโรค บางส่วนก็ไม่มีเพลี้ยแป้งทำลาย  ดังนั้นการแพร่ระบาดของโรค
   น่าจะแพร่กระจายโดยท่อนพันธุ์  เพลี้ยแป้งจะช่วยเสริมให้แพร่กระจายโรคในแปลง
   เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น

Image Image

Image Image


แนวทางการป้องกัน

1.  ใช้ท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์มาจากต้นหรือแปลงที่ไม่เป็นโรค
2. 
ในอนาคต  อาจจะต้องทำวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน 
     ปลูก
3.  ถอนต้นที่เป็นโรคทิ้งโดยเผาทำลาย  เพื่อทำลายแหล่งของเชื้อไม่ให้แพร่ระบาดโดย
     แมลงต่อไป
4.  ฉีดสารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้งซึ่งอาจจะเป็นแมลงพาหะของเชื้อสาเหตุโรค


ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

:  พันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ปลูกในประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุ์มาจากสายพันธุ์ที่มี
   พันธุกรรมใกล้ชิดกัน  มีความอ่อนแอต่อโรค

:  การขยายพันธุ์ปลูกโดยท่อนพันธุ์  ก่อให้เกิดสภาพความสม่ำเสมอของท่อนพันธุ์สูง

:  เมื่อเชื้อโรคระบาด  จะเพิ่มขยายปริมาณได้รวดเร็ว

 

 

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th