นิสิตบัณฑิตศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
22 มี.ค. 2009 12:52น.

Image     จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาโรคพืช
ปริญญาโท
    

 

 ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล

วันที่จบการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา 

1  46612123  นางสาวพรพิมล  จันทร์อ่อน  จบ 27 มิ.ย.51  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
2  48610869  นางสาววิลาวรรณ์  เชื้อบุญ  จบ 27 มิ.ย.51  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
3  48610828  นางสาวนันทิยา  เตชะติ  จบ 21 พ.ย.51  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
4  49611171  นางสาวไก่แก้ว สุธรรมมา  จบ 16 มิ.ย.52  รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
5  49611189  นางสาวจิตรยา จารุจิตร์  จบ 16 มิ.ย.52  รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
6    นางสาวมนต์ธิดา  จันทรมณี  ลาออก  รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
7  49611296  นางสาววนิดา สีหาไชย  จบ 16 มิ.ย.52  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
8  49613185  นางสาวรัตติรส เชียงสิน  จบ 16 พ.ย.53  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
9  50612860  นายสิทธิ์ ใจสงฆ์  จบ 23 มิ.ย.53  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
10  50612852  นางสาวศศิวิมล  ลักษณพิสุทธิ์  จบ 23 มิ.ย.53  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
11  50612845  นางสาววราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์  จบ 18 เม.ย.54  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
12  นายนันทศักดิ์  เกษราพงศ์  ลาออก  รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
13  50611243  นายกีรติ สินธวาชีวะ  จบ 16 มิ.ย.54  รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
14  51611838  นางสาววิจิตรา โชคบุญ  จบ 16 ม.ค.55  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
15  51612661  นางสาวสุนันทนาถ นุราภักดิ์  จบ 16 พ.ย.55  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
16  51611804  นางสาวนลินา เหมสนิท  จบ 18 เม.ย.54  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
17  51611846  นางสาววีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย  จบ 18 พ.ย.56  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
18  51612653  นายศรายุทธ สอนวิลัย  จบ 17 มิ.ย.56  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
19  51611796  นางสาวธัญมน สังข์ศิริ  จบ 18 เม.ย.54  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
20  51612646  นางสาวธิดา  แสงสว่าง  จบ 18 ส.ค.57  ศ.ดร.เลขา มาโนช
21  5214100639  นางสาวกานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์  จบ 31 พ.ค.55  ผศ.ดร.บัญชา  ชิณศรี
22  5214100701  นางสาวมะโนรัตน์ สุดสงวน  จบ 18 มิ.ย.55  ศ.ดร.เลขา มาโนช
23  5214100663  นายเทคโน โพธิลักษณ์  จบ 17 มิ.ย.56  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
24  5214100698  นางสาวปัทมา เหรียญจื้อ  ลาออก
25  5214100671  นายธนภัทร พันธ์สวัสดิ์  จบ 16 พ.ค.57  ผศ.ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
26  5214100655  นายดนุพล ไชยพงษ์  จบ 18 เม.ย.56  รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์
27  5214100710  นางสาวลาวรรณ กลัดสุวรรณ  ลาออก  เข้าโท-เอก คปก.
28  5214100680  นายประจักษ์ ประจงการ  ลาออก
29  5214101139  นางสาวพิกุลแก้ว วงศ์สุวรรณ  จบ 17 มิ.ย.56  ผศ.ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
 30  5214101431  นางสาวอุดมศรี  อุ่นโชคดี  ลาออก  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
 31  5214101422  นางสาวศรีนวล  บุญส่งศรี  ลาออก  
32  5314100444  นางสาวนิอรรวรรณ แซ่ล้อ  จบ 18 ส.ค.60  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
 33  5314100495  นางสาวอนิสรา สุไลมาน  ลาออก  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
 34  5314100452  นางสาวปิติมา พุ่มพวง  ลาออก  
 35  5314100479  นายวิทยา เจียมวุฒิศักดิ์  ลาออก  
 36  5314100487  นางสาวสุกัญญา หนูชู  จบ 16 ก.พ.58  ผศ.ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
 37  5314100461  นางสาวพรนภา คำกองแก้ว  จบ 18 ส.ค.60
 ผศ.ดร.สุพจน์  กาเซ็ม
 38  5314101246  นายวสันต์ ชูชาติ  ลาออก  
 39  5314101271  นางสาวอภิรพร แดงโกเมน  จบ 18 มี.ค.57  รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์
40  5314101289  นางสาวอารดา กำเนิดงาม  จบ 17 มิ.ย.56  ศ.ดร.เลขา มาโนช
 41  5314101262  นายวิรัตน์ ลิ้มธนาวนิชย์  ลาออก  รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์
42  5314101254  นางสาววันวิสาข์ คำสอน  จบ 17 มิ.ย.56  ศ.ดร.เลขา มาโนช
43  5314101220  นายกอบชัย ตะบูนพงศ์  จบ 18 ส.ค.57  ศ.ดร.เลขา มาโนช
44  5314101432  นายเดชา คำหล้า  จบ 16 ม.ค.58  รศ.ดร.ธิดา  เดชฮวบ
45  5314101441  นางสาวนิศาชม บุญแสง  จบ 16 มี.ค.58  รศ.ดร.ธิดา  เดชฮวบ
46  5414100365  นางสาวชิดชนก เกษี  จบ 16 เม.ย.58  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
47  5414100381  นางสาวศจี รักษาเจริญ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.เนตรนภิส  เขียวขำ
48  5414100373  นางสาวนวลวรรณ ทองเสน  จบ 16 มิ.ย.58  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
49  5414100349  นางสาวกมลวรรณ ศรีต๊ะ  จบ 16 ม.ค.58  รศ.ดร.ธิดา  เดชฮวบ
50  5414100390  นายสญชัย ขวัญเกื้อ  จบ 16 พ.ค.57  ผศ.ดร.บัญชา  ชิณศรี
51  5414101001  นางสาวฐาปนี คงสิทธิ์ธนกร  ลาออก  ผศ.ดร.สุพจน์  กาเซ็ม
52  5414101019  นายบัณฑิต โสภณ  จบ 16 มิ.ย.58  ผศ.ดร.เนตรนภิส  เขียวขำ
53  5414101027  นางสาววราพร สาทไทย  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
54  5414101035  นางสาวหทัยรัตน์ เจือนาค  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
55  5414100993  นายชารินทร์ ผลมาก  จบ 16 ม.ค.58  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
56  5414100985  นายเฉลิมเกียรติ อุนะพำนัก  จบ 18 ส.ค.57  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
57  5514100456  นางสาวอารยา  ไชยดี  จบ 16 เม.ย.58  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
58  5514100430  นายปัญญาวุฒิ  อัมพุชินทร์  จบ 16 ก.ย.59  ผศ.ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
59  5514100448  นางสาวอรุณี สุวรรณงาม  จบ 17 ส.ค.58  ผศ.ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ
60  5514100421  นางสาวขวัญหทัย ห่วงแสง  ลาออก  
61  5514101088  นางสาวฉริศดา  ศรีสุระ  ลาออก  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
62  5514101096  นางสาวนฤมล  เสือแดง  จบ 17 ส.ค.58  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
63  5514101126  นางสาวพิราวรรณ  บุญเสริม  จบ 17 ส.ค.58  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
64  5514101100  นางสาวนวลนภา  เหมเนียม  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ
65  5514101118  นางสาวปาริชาติ  ผดุงกิจ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ
 66  5614100415  น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา  ลาออก  
 67  5614100407  นางสาวชลิตา ดาหาญ  จบ 15 ส.ค.59  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
 68  5614100423  นางสาวนงนภัส จิราเต็มโอฬาร  ลาออก  
 69  5614100491 น.ส.โสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา  จบ 18 ส.ค.60  รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์
70  5614100458  นางสาววารีรัตน์ กระจาย  จบ 18 ธ.ค.60  รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
71  5614100466  นายศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว  จบ 18 ส.ค.60  รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
72  5614100440  นางสาวพิยะดา สุขอนันต์  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ
73  5614101209  นางสาวณัฏฐา  บุญคุ้มครอง  จบ 18 ม.ค.59  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
74  5614101233  นางสาวอาภรณ์  ปั้นทองคำ  จบ 16 ม.ค.61  ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ
75  5614101225  นางสาวรังสิมันตุ์ ธีระวงศ์ภิญโญ  จบ 16 ธ.ค.59  ผศ.ดร.เนตรนภิส  เขียวขำ
76  5614101641  นางสาวพิชชาพร เปรื่องประดิษฐ์  จบ 18 ส.ค.60  ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
77  5614101675  นางสาววัชรี เสาร์เทพ  จบ 18 ส.ค.60  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
78  5614101624  นางสาวชุลีภรณ์ จันทร์น้อย  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
79  5614101691  นางสาวสุภาพร เสือสะอาด  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
80  5614101683  นางสาววีณัสษา เอกจำนงค์  จบ 16 ม.ค.61  รศ.ดร.ธิดา  เดชฮวบ
81  5614101632  นางสาวนฤมล สุขวิบูลย์  จบ 18.ส.ค.60  รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์
82  5714100611  นายรัฐภูมิ  นิลประเสริฐ  ลาออก  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
83  5714100646  นางสาวอนุสรา  จันทร์แสง  จบ 18 ส.ค.60  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม 
84  5714100581  นางสาวพัชราภรณ์  หอมกรุ่น  จบ 18 ส.ค.60  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
85  5714100557  นางสาวธนภรณ์  เฉลิมศรีเมืง  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
86  5714100638   นายสุทธิชาติ  เขียวเกษม  ลาออก  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
87  5714100549  นางสาวเกษสินี  นีระมนต์  ลาออก  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
88  5714100531  นางสาวกนกทิพย์  ทะลือ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
89  5714100565  นางสาวนาริน  ชาวลี้แสน  ลาออก  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
90  5714100590  นางสาวมณฑกานต์ จันทะสุวรรณ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ
91  5714100603  นางสาวมัลลิกา  ศรีจันกลัด  ลาออก  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
92  5714101057  นางสาวธาณิกานต์  เนียมแดง  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
93  5714101049  นางสาวจีรนันท์  วันดี  ลาออก  
94  5714101065  นางสาวสรญา  เรืองฤทธิ์  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
95  5714101537  นางสาวกัลยา  ประกอบทรัพย์  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
96  5714101553  นางสาวอทิตยา  ปาลคะเชทร์  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.วีระณี ทองศรี
97  5714101545  นางสาวสุมาพร  แสงเงิน  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.วีระณี ทองศรี
98  5714101561  นางสาวอมรรัตน์  กุสลางกูรวัฒน์  จบ 16 ม.ค.61  รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
99  5814100575  นายอาทิตย์  คนสนิท  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
100  5814100460  นางสาวนลิน  นัยติ๊บ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
101  5814100559  นางสาวอังคณา  ทุนสันเทียะ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
102  5814100516  นายรณกฤต  ไชยทอง  ลาออก  
103  5814100451  นายธีรวุฒิ  เอกุคคตาจิต  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
104  5814100443  นางสาวชาลิสา  ศรีหอม  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
105  5814100478  นางสาวปวีณ์สุดา  รูปดี  ลาออก  
106  5814100486  นางสาวปิยาภรณ์  ทองบ้านไทร  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
107  5814100532  นายรัฐภูมิ  นิลประเสริฐ  ลาออก  
108  5814100494  นางสาวพรศิริ  บุญพุ่ม  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
109  5814100508  นางสาวมัลลิกา  ศรัจันกลัด  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
110  5814100567  นางสาวอัญชลี  โมคลา  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
111  5814100435  นางสาวชนากานต์  บุญรินทร์  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
112  5814100524  นางสาวรักตาภา  ผ่องอินทรีย์  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ
113  5814100541  นายสุทธิชาติ  เขียวเกษม  ลาออก  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
114  5814101318  นางสาวณัฐกานต์  สาตราภัย  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์
 115  5914100232  นางสาวอังค์วรา ดาราพาณิชย์   ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
 116  5914100224  นางสาวสุพี วนศิรากุล  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
 117  5914101069  นายณัฐธิเดช บี่สา   ก แบบ ก 2   ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
 118  5914101085  นางสาวมัณฑนา มาแม้น   ก แบบ ก 2   ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
 119  5914101077  นายพินิจ รื่นชาญ    ก แบบ ก 2   ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
 120  5914101107  นางสาวสุจิตรา ก๊กเครือ   ก แบบ ก 2   รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
 121  5914101093  นายวัศพล เบ็ญจกุล   ก แบบ ก 2   ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
 122  5914101379  นางสาวนภลภัส บุษบงก์   ก แบบ ก 2   ผศ.ดร.วีระณีย์ ทองศรี
 123  5914101352  นางสาวกมลพรรณ ฝ่ายเดช   ก แบบ ก 2   ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
 124  5914101361  นางสาวกรรณิการ์ นามสว่าง   ก แบบ ก 2   รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
125  6014100504  นายเรศวร์ ร่วมวงศ์  ก แบบ ก 2  ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์
126  6014100512  นางสาวสุกัญญา ฤกษ์วรรณ์  ก แบบ ก 2  ดร.วันวิสา ศิริวรรณ์
127  6014100521  นายเสริมวิทย์ กาฬภักดี  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
128  6014100491  น.ส.กัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.วีระณีย์ ทองศรี
129  6014100539  นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี  ก แบบ ก 2  ศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
130  6014100814  นางสาวรจนา กล้ารัมย์  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร
131  6014100822  นางสาวสุรีมาศ อัดทอง  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
132  6014100806  นางสาวนิรชา ศรีรัตนโยธิน  ลาออก  
133  6014100792  นายณัฐภัทร์พนธ์ คงเจริญ  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
134  6014100962  นายประสิทธิ์ โพธิ์ทอง  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์
135  6014100989  นางสาวศุภิสรา ศรีโพธิ์งาม  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์
136  6014100954  นายฐาณุพัฒน์ ศรีแสนยงค์  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
137  6014100971  นายเรวัฒ เพียซ้าย  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
138  6117100328  นางสาวอธิฏฐาน เพไทย  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
139 6114100263  นางสาวเกวรี ญาณกิตติ  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
140  6114100310  นายวัฒนา ฉายะบุตร  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
141  6114100255  นางสาวกมลทิพย์ เรือนปัญจะ  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
142  6114100280  นางสาวธัชพรรณ วรรณวาส  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
143  6114100271  นายฐากูร แป้นแก้ว  ก แบบ ก 2  รศ.ดร.ธิดา เดซฮวบ
144  6114100476  นางสาวมนัสพร หนองดี  ก แบบ ก 2  ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
145  6114101057  นางสาวกัญญารัตน์ สมเพ็ชร  ก แบบ ก 2
146  6114101065  นางสาวกุลปรียา มงคลนำ  ก แบบ ก 2
147  6214100249  นางสาวกมลวรรณ พุทธวงค์  ก แบบ ก 2
148   6214100257  นางสาวพัทธนันท์ กาญจนมณีเสถียร  ก แบบ ก 2
149  6214100265  นางสาวสรารี วีระวงศ์  ก แบบ ก 2
150  6214100231  นางสาวกชณัท ธานี  ก แบบ ก 2
151  6214100915  นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก  ก แบบ ก 2
152  6214100923  นางสาวอรุณี แท่งทอง  ก แบบ ก 2
153  6214100907  นางสาวพรทวัล พันธ์บุตร  ก แบบ ก 2
154  6214100931  นายไอศวรรย์ ศรีคร้าม  ก แบบ ก 2
155  6214100885  นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร  ก แบบ ก 2
156  6214100893  นางสาวปิยธิดา แก้วสังข์  ก แบบ ก 2

ปริญญาโท (หลักสูตรเกษตรเขตร้อน)  

1  51612307  Mrs. Amy Thein  จบ 23 มิ.ย.53  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
2  51612349  Mr. Surafel Shibru TEKLEMARIAM  จบ 23 มิ.ย.53  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพางปริญญาเอก 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นามสกุล   

วันที่จบการศึกษา

อาจารย์ทีปรึกษา     

 ปริญญาเอก  

1  46810149  นางปัญญาศรี  ธัญญะภู      จบ 21 พ.ย.51  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
2  46810099  นายหฤษฎ์  นิ่มรักษา         จบ 27 มิ.ย.51  รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์               
3  47810254  นางสาวรัชฎาวรรณ เดชมณี  ลาออก  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
4  48810352  นางวีระณีย์ ทองศรี  จบ 23 มิ.ย.53  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
5  50810134  นายถาวร ธรรมกรณ์  ลาออก  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
6  50812601  นายสิทธิศักดิ์ แสไพศาล  จบ 18 ม.ค.59  ผศ.ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
7  5217100371  นางสาวมะลิดา  ชูรินทร์  จบ 16 ม.ค.61  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
8  5217100362  นางสาวนพวรรณ  นิลสุวรรณ  ลาออก
 
9  5217100389  นางสาวศุภรา อัคคะสาระกุล  จบ 18 ส.ค.57  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
10  5217150131  นางสาวสรินนา อ่ำรุ่ง  จบ 16 ม.ค.61  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
11  5217150149  นางสาวอรุโณทัย ซาววา  ลาออก  
12  5317100437  นางสาววราภรณ์ บุญเกิด  แบบ 2.1
 ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
13  5317100429  ว่าที่ร้อยตรีบุญชาติ คติวัฒน์  จบ 16 พ.ค.59
 รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์
14  5517100058  นางสาวศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์  แบบ 2.1
 รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
15  5517100155  นางสาวศศิประภา  มาราช  แบบ 2.1
 ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
16  5617100068  นางสาวสงกรานต์ ทองทวี  ลาออก  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
17  5617100149  นายนิพนธ์ แก้วสาหลง  แบบ 2.1  รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
18  5717100116  นางสาวการต์สิรี  จินดาปัณณาพัฒน์  แบบ 2.1  ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
19  5717100141  นางญาตวี บุญก่อน  ลาออก  ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
20  5817100053  นางสาวธิติยา สารพัฒน์  แบบ 1.1  ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี
21  5917100063   นางสาวรังสิมันต์ ธีระวงศ์ภิญโญ  แบบ 1.1  รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
22  6017100106  นางสาวอัจฉราพร ศรีจุดานุ  แบบ 2.1  ผศ.ดร.วีระณีย์ ทองศรี
23  6117100086  นางญาตวี บุญก่อน  แบบ 1.1  ผศ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร

ปริญญาเอก (คปก.) 

1  46810248  นายจารุวัฒน์  เถาธรรมพิทักษ์  จบ 31 ก.ค.51  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
2  47810098  นายดุสิต อธินุวัฒน์  จบ 28 เม.ย.52  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
3  48810055  นางสาวณัฐธิญา  เบือนสันเที๊ยะ  จบ 27 มิ.ย.51  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
4  49810625  นางสาวติยากร ฉัตรนภารัตน์  จบ 16 พ.ค.55  ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
5  47810205  นางสาวจิตรา เกาะแก้ว  จบ 16 มิ.ย.54  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
6  50810506  นายอำนาจ เอี่ยมวิจารณ์  จบ 18 เม.ย.56  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
7  50810126  นางสาวจิรพรรณ โสภี  จบ 18 มิ.ย.55  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
8  49810625  นางสาวติยากร ฉัตรนภารัตน์  จบ 16 พ.ค.55  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
9  51810414  นางสาววิลาวรรณ์ เชื้อบุญ  จบ 16 ม.ค.58  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
10  5217100397  นางสาวสวิตา สุวรรณรัตน์  จบ 18 ส.ค.60  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
11  5317100119  นางสาวลาวัลย์ กลัดสุวรรณ  จบ 16 ม.ค.61  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
12  5217150122  นางสาวจิตรยา จารุจิตร์  จบ 16 ธ.ค.59  รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์
13  5417100099  นางสาวรัตติรส  เชียงสิน  จบ 18 ม.ค.60  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ

ปริญญาเอก (หลักสูตรเกษตรเขตร้อน) คปก. 

1  49810401  นางสาวศิริพร ดอนเหนือ  จบ 16 พ.ค.55  รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
2  50812619  นายอารมย์ จันทะสอน  จบ 18 มิ.ย.55  รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
3  51810174  นายธำรงเจต พัฒมุข  จบ 18 ส.ค.57  รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัย

ปริญญาเอก (หลักสูตรเกษตรเขตร้อน) 

1  47810338  นางสาวเสียงแจ๋ว  พิริยพฤน  จบ 18 ส.ค.57  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
2  47810148  นายชัยสิทธิ์  ปรีชา  จบ 16 มิ.ย.52  ศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์
3  51810331  นางกวินนาถ  บัวเรือง  จบ 29 ก.ค.58  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
4  5217100419  นายณัฐวุฒิ บุญยืน  จบ 18 ส.ค.57  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
5  5317100259  นาง Sukorini  HENIK  จบ 16 พ.ค.56  รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ
6  5317100275  นายจำเริญ  บัวเรือง  จบ 15 ส.ค.59  ศ.ดร.เลขา  มาโนช
7  5517100210  นายวสันต์ เพิงสูงเนิน  จบ 15 ส.ค.59  ศ.ดร.เลขา มาโนช
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th