Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow  สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุม
สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุม PDF พิมพ์ อีเมล
08 พ.ค. 2009 16:17น.

Image สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2552
เรื่อง "ความท้าทายของการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร : โรคพืช"
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องนนทรี เคยู โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

download  แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม Image

Image หลักการและเหตุผล

          ด้วยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี พ. ศ. 2552 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบ รอบ 36 ปี ปรับบริบทการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกษตรทาง  ด้านโรคพืช รายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พบปะสังสรรค์ เสริมสร้างสมาชิกสัมพันธ์   รวมถึงการรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และแถลงงบดุลประจำปี พ.ศ. 2551

              ปัจจุบันความสนใจในการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรมีแนวโน้มลดลงเหมือนกันทุกประเทศ  ขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาก้าวหน้าไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะปัจจุบันอยู่ในยุคระบบสารสนเทศ  ทุกอย่างมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสนใจและดึงดูดผู้ที่อยากเข้ามาในโลกของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกษตร   การปรับบริบทการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรวดเร็วและทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ที่ได้มีคุณภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานทางด้านโรคพืช ซึ่งนับเป็นเจตนารมณ์หนึ่งของสมาคมฯ ที่พร้อมจะให้เป็นสื่อกลางในการพัฒนางานวิจัยด้านโรคพืช ส่งเสริมงานบริการ และช่วยเหลือสังคมตลอดไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก จากการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับบริบทการเรียนการ-สอนวิทยาศาสตร์เกษตรทางด้านโรคพืช การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำแนวทางในการเรียน-การสอน การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านโรคพืช และเสริมสร้างสมาชิกสัมพันธ์ภายในกลุ่มนักโรคพืช และผู้สนใจทั่วไป

Image วันเวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ ห้องนนทรี เคยู โอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Image ผู้เข้าร่วมการประชุม
สมาชิกสมาคมฯ นักวิชาการโรคพืช นักวิจัย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นักวิชาการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

Image ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป 400 บาท
นิสิต-นักศึกษา 300 บาท
ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมฯ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเดินทางจากต้นสังกัดได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบของทางราชการ

Image ติดต่อสอบถาม 
   08-1619-9563 (อ. ดร. บัญชา ชิณศรี) หรือ
   0-2579-9583 (ดร. ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์)

 

 

 

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th