Home arrow นิสิตปริญญาตรี arrow นิสิตปริญญาตรี
นิสิตปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล
23 ก.ค. 2009 15:58น.

ข้อมูลที่ควรรู้
โครงการสหกิจศึกษา รายละเอียด


Image จำนวนนิสิตปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เกษตร สาขาโรคพืช 

 ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ- นามสกุล

ชื่อเล่น

รูปภาพ 

 1  47012002 น.ส.ภัศราภรณ์  คงแก้ว    
 2  48019913 น.ส.นิธิมา  รัตติโชติ    
 3  48012025 นายทศวรรษ  พิมสาร    
 4  48011977 น.ส.ดวงทิพย์  ประมวลพรสถิต    
 5  48011837 นายฉัตรชัย  วรเวทย์มงคล    
 6  48010078 น.ส.สุภาพร  แสนยะ    
7 49012446 นางสาวศิรินันท์  อัญมณีรมย์ อ๋อย Image
8 49010440 นางสาวพรนภา  คำกองแก้ว ผึ้ง Image
9 49012032 นางสาวธิดา   บินไธสง - Image
10 49012487 นางสาวศาวิตรี   ศิลลา - Image
11 49012594 นางสาวหยกดาว   แสนประเสริฐ หยก Image
 12 49012628 นายอภินันธ์  แสงตรีเพชรกล้า    
 13 49012644 น.ส.อภิรพร  แดงโกเมน    
 14 49012677 น.ส.อารดา  กำเหนิดงาม    
 15 49010515 นายวิรัตน์  ลิ้มธนาวานิชย์    
 16 49012339 น.ส.วรัญญา  ชัยชนะกิจการ    
 17 49010556 น.ส.สุจิตรา  ปัญญาพิสุทธิ์    
 18 49010572 น.ส.อนงค์  ย่างนา    
 19 49010127 นายจักรกฤษณ์  ศรีแสง    
 20 49010333 น.ส.เกศรา  ทองคำดี    
 21 49012198 น.ส.พิมาพร  แก่นทอง    
22 50010495 นางสาวพเยาว์  แช่มประเสริฐ เรียว Image

 23

50012632

นางสาวสุกัญญา  ในทอง

ปุ๋ย

 Image

24

50012434

นางสาวรุจิรา คลังคำภา

Beam

 Image

25

50012277

นางสาวพรนภา  พูนจิระเดชมา

โบว์

 Image

26

50012194

นางสาวนวลวรรณ    ทองเสน

ปิ๊ก

Image
27 50012814 นายโอฬาร  ทองดี โอ Image
 28 50010362 น.ส.กัญญารัตน์  ท้าวทา    
 29 50010438 น.ส.ณัฐภรณ์  บัวพันธ์    
 30 50010552 นายวิชชากร  กายชัยภูมิ    
 31 50010594 น.ส.เสาวลักษณ์  ยองรัมย์    
 32 50010636 น.ส.อังคณา  มาใหญ่    
 33 50011998 น.ส.ฉัตรสุดา  คันทรง    
 34 50012210 น.ส.ปนิดา  นันทพานิช    
 35 50012285 น.ส.พรพรรณ  สิทธิรุ่ง    
 36 50012491 น.ส.วารุณี  เครือทองศรี    
 37 50012806 นายเอกภพ  สายทอง    

 38

51012458

นางสาวนุชณา ภัทรไพบูลย์ชัย

นุช

 Image

 39

51012516

นางสาวพรธิดา  เพชรสุวรรณ

อ๊อบ

 Image

40

51012177

นางสาวฉริศดา  ศรีสุระ

นุ๊กนิค

Image

41

51012052

นายกระบิล ศรีจันทร์สุก

น็อต

 Image

 42

51012102

นางสาวขวัญหทัย ห่วงแสง

ตูน

 Image

 43

51012284

นางสาวณัฎฐณิชา จีนจรรยา

มิ้ม

 Image

 44

51010544

นางสาวยุวดี รุญเจริญ

ดี

 Image

 45

51012730

นายวิทยา คุ้มชำนาญ

วิทย์

 Image

46

51012755

นายวิทวัส บัวบาน

นิค

 Image

47

51010627

นายศิขร บุญสว่าง

เอฟ

 Image

48

51010650

นางสาวสุพรรษา โกษะ

ปุ๋ย

 Image 

49

51012672

นางสาวรพีพรรณ พลคำแก้ว

แอม

 Image

50

51012912

นายศิวัสม์ อุ่นพิพัฒน์

เค้ง

 Image

 51 51013134 นางสาวอำพร  ดวงมะโน    

52

51010569

นางสาววรวัฒนา ดวงพร

แพม

 Image

53 5210100120 นางสาวสุรีภรณ์ พวงชื่น ลูกหว้า Image
54 5210100642 นางสาวจนิษฐา พรหมเพ็ญ เนส Image
55 5210100782 นายณัทธร พรพัฒนนางกูร นอร์ท Image
56 5210100812 นางสาวดาริกา เศษบุบผา เตย Image
57 5210100839 นางสาวทวินันท์ จันทนะ เมย์ Image
58 5210101169 นางสาววิไล ม่วงขาว วิ Image
59 5210101231 นางสาวศิรินลักษณ์ อู่อรุณ ปลา Image
60 5210101258 นางสาวสราลี ปุณณะนิธิ แยม
61 5210101347 นางสาวแสงเดือน สันทาลุนัย แนน Image
62 5210101355 นางสาวโสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา น้ำ Image
63 5210101398 นางสาวอรุณี การะเกตุ เก๋ Image
64 5210101410 นางสาวอัศวี กล่อมพึ่ง อัศ Image
65 5210101428 นางสาวเอกนรี ขันทอง เอก Image
66 5210103170 นางสาวปนัดดา การดี ป้อม Image
67 5210103366 นางสาวเมธินี ทวีผล เมย์ Image
68 5210103471 นายวัทธ์ดนัย ศรีเพ็ชร์ ป็อป Image
69 5210103501 นางสาววารีรัตน์ กระจาย เปิ้ล Image
70 5210103510 นางสาววิจิตรา ชาวสวน กุ๊ก Image
71 5210103641 นายสรวิทย์ แสงทองดี เอก
72 5210103650 นางสาวสโรชา ป้อมคำ แสตมป์ Image
73 5210103765  นางสาว สุภาพร เสือสะอาด  กิ๊ฟ  Image

 

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th