Home arrow ประวัติภาควิชาโรคพืช arrow ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาโรคพืช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาโรคพืช PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกให้คะแนน: / 10
แย่ดีที่สุด 
19 พ.ย. 2005 07:52น.

Image 

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน

        ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

ที่ตั้ง

        ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช
        คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
        โทรศัพท์ 02 5791026   โทรสาร 02 9428044

ประวัติและความเป็นมา

          ภาควิชาโรคพืช  เดิมที่เริ่มเปิดสอนรวมอยู่ในแผนกกีฏวิทยาและโรคพืช จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกสิกรรมที่เปิดสอนในคณะเกษตร  หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะเริ่มแรกเป็นหลักสูตร  5  ปี  สำหรับปริญญาตรี  และหลักสูตร 3 ปี  สำหรับอนุปริญญา
          ปี พ.ศ. 2509  ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในคณะเกษตร แผนกกีฏวิทยาและโรคพืชเปลี่ยนเป็นแผนกวิชา กีฏวิทยาและโรคพืช  
          ปี พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีเป็น 4 ปี  
          ปี พ.ศ. 2510  ได้มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
          ปี พ.ศ. 2512  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา
          ปี พ.ศ. 2518  มีการเพิ่มภาควิชาใหม่  จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชที่มีอยู่เดิมตั้งใหม่เป็นภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืช 
          ปี พ.ศ. 2522  ได้เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยให้นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไปศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคปลายปีการศึกษา 2521
          ปี พ.ศ.2546  คณะเกษตรได้แยกออกเป็น 2  คณะคือ คณะเกษตร บางเขน และคณะเกษตร กำแพงแสน และมีภาควิชาโรคพืชอยู่ทั้ง  2  คณะคือภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
          ปัจจุบันภาควิชาโรคพืชของคณะเกษตร บางเขน ได้เปิดวิชาสอนสนับสนุนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะเกษตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี โท  และ เอก     

       ภาควิชาโรคพืชมุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และชี้นำสังคม ภาคเกษตรและชนบทได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ


ร่างแผนการดำเนินการภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงแผนพัฒนา  ปี 2552-2555

          ภาควิชาโรคพืชมุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และชี้นำสังคม ภาคเกษตรและชนบทได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th