Home arrow แสดงความยินดี(บุคลากร) arrow รวมรางวัลต่างๆ
รวมรางวัลต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
13 มี.ค. 2010 14:12น.

1. รางวัลบุคลากรดีเด่น

ปี 2550

1. รศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2550
         
       
Image
     
2. รศ.ดร.เลขา  มาโนช ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2550
        
       
Image  
      
3. รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2550

       
Image    

ปี 2551
1. รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์ ได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2551

Image


2.  นายประกอบ บุญรอด ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการกลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2551

 
ImageImage

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
1.  ดร.ณัฐธิยา เบือนสันเทียะ
ที่ได้รับรางวัล
   1.
รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
   2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2550

 Image Image

2.  ดร.ดุสิต  อธินุวัฒน์  ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2552

Image Image


3. รางวัลผลงาน/การประกวด

ปี 2551
1. ดร.ธิดา  เดชฮวบ และ ดร.อรอุมา  เจียมจิตต์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่  46 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551

Image Image

ปี 2552
1. ดร.วีระณีย์  ทองศรี  ได้รับรางวัล Bronze Poster Presentation Award จากการประชุม The International Symposium on Go ... Organic 2009  เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552  ณ  โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง พาวเวอร์ , กรุงเทพฯ

Image Image

 2. ดร.สุพจน์ กาเซ็ม  ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยพืชไร่วงศ์ถั่วรุ่นเยาว์ ในการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  27  สิงหาคม 2552  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้รับโล่เพื่อแสดงความยินดีจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552

Image Image Image

3. ดร. อรอุมา เพียซ้าย  ได้รับรางวัล โปสเตอร์ยอดเยื่ยม การประชุมวิชาการ ทรัพยาการไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย จากการประชุม ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่  4 เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2552  ณ  ห้องประชุม  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

Image Image

4. รศ.ดร.สมศิริ  แสงโชติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาขาวิชาโรคพืช การประกวดภาพถ่าย "การอารักขาพืชและศิลปะภาพถ่าย" ในการประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน 2552  ณ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Image Image

ปี 2553
1. ดร.ดุสิต  อธินุวัฒน์  ได้รับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553   โดยมี รศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษารับรางวัลแทน

Image Image

2. รศ.ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์ ได้รับรางวัล "ครูต้นแบบ" ตามโครงการเชิดชูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ประจำปี 2553 จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน  25533. ดร. วีระณีย์ ทองศรี
ได้รับรางวัล 2 รางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 44  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 ภาคเช้า ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่
          1. รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาเอก ชื่อผลงาน Effects of Secondary Metabolites of Some Yeasts on Colletotrochum musae and Anthracnose Disease on Bananas cv. Hom Tong  รางวัลที่ได้รับคือ Bronze Poster Presentation Award จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาศิลปากร
          2. รางวัลชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 ชื่อผลงาน Effects of Secondary Metabolites of Some Yeasts on Colletotrochum musae and Anthracnose Disease on Bananas cv. Hom Tong ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ อาจารย์ที่ปรึกษารับรางวัลแทน


 4. นางสาวศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์ ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 44  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 ภาคเช้า ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย รางวัลชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 ชื่อผลงาน  การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum Sacc. บนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งด้วยสารสกัดจากขมิ้นชัน (Turmeric; Curcuma longa Linn.)ปี 2554

1.  ดร. ติยากร  ฉัตรนภารัตน์ ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation in RGJ-Ph.D.Congress XII ในการจัดการประชุม RGJ-Ph.D.Congress XII เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2554  จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

2.  ดร. จิตรา  ก่อแก้ว ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation award เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2554 ในการจัดงาน Asian Mycological Congress 2011 ณ  ประเทศเกาหลีใต้

 

3.  นางสาวธัญมน  สังข์ศิริ  ได้รับรางวัล  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชมเชยประจำปีการศึกษา 2553  ชื่อผลงานชีววิทยาของการเข้าทำลาย การเกิดโรค การควบคุมโรคปื้นดำ และโรคผลเน่าของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) ในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2554 ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 45 ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี  ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยปี 2555
1. ดร.อารมย์ จันทะสอน
ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation in RGJ-Ph.D.Congress XIII ในการจัดการประชุม RGJ-Ph.D.Congress XII เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2555 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 13  ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

2. ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นปี 2554
1. รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 วิทยานิพนธ์เรื่อง The Role of luxR homolog of Xanthomonas axonopodis pv. glycines is Important for Virulent in Soybean

  

ปี 2556

1. นางสาวนางสาวรัตติรส  เชียงสิน ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation in RGJ-Ph.D. Congress XIV ในการจัดการประชุม RGJ-Ph.D.Congress XIV เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2556  จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


 2. นางสาวชิดชนก  เกษี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ แสงโชติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ดีเด่น เรื่อง การเข้าทำลายและควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลแก้วมังกร (Hylocereusundatus (Haw.) Brit. & Rose) ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum capsici (Syd.) E.J. Butler & Bisby ในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี3. ดร.วีระณีย์ ทองศรี  นายพงศกร เพลินสุข  นางสาวกัลยา พวงขจร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ แสงโชติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ดีเด่น เรื่อง เรื่อง การเข้าทำลายและควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลแก้วมังกร (Hylocereusundatus (Haw.) Brit. & Rose) ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum capsici (Syd.) E.J. Butler & Bisby ในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี


 4. Dr. Henik Sukorini ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 รางวัลชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ในงานวันคล้ายวันสถาปณาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. นางสาวอนิสรา  สุไลมาน
ดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ ดร.สุพจน์  กาเซ็ม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย สาขาโรคพืชและจุลชีววิทยา เรื่อง Heat Shock Protein ของ Bacillus  amyloliquefaciens HS105 ที่มีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในภาวะอุณหภูมิสูง  ในการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น6. นางสาวอภิรพร  แดงโกแมน
รองศาสตราจารย์นิพนธ์ วิสารทานนท์ ดร.อรอุมา  เพียซ้าย และศาสตราจารย์ ดร.เลขา มาโนชได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับชมเชย ภาคแผ่นภาพ เรื่องความหลากหลายของรา Phomopsis  species ที่ก่อให้เกิดโรคพืชและที่เป็นเอนโดไฟท์และการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ ในการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปี 2557 ด้านการบริการวิชาการ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์ ในการจัดงานขอบคุณบุคลากร วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2558

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี 2557 ในงาน Aggie Day'58 : รวงทองคืนทุ่ง 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย ได้รับรางวัลที่ 3 Popular Vote ในการจัดประชุมวิชาการจุลทรรศน์อาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Microscopy Conference 2015) และการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (The 32nd Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand) ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

3.รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 และได้เข้าร่วมรับรางวัล ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ปี 2559

1. ตามที่คณะเกษตรได้จัดงานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์และบุคลากรภาควิชาโรคพืชได้รับรางวัลรวงทองเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทวีชัย ประเภท ผู้ที่ปรับตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์)

  2.  ศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ประเภท  ผู้ที่ปรับตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์)

  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์   ประเภท  

             1)  บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียง (ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557 รับรางวัลปี 2558)

             2)  บุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ ประเภท  

             1)  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI  โดยเป็นผู้นิพนธ์หลักหรือผู้นิพนธ์ชื่อแรก

             2)  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI  โดยเป็นผู้นิพนธ์ร่วม

             3)  ผู้ได้รับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา "Pyrazinoquinazolinone Derivatives with antibacterial activity against gram-positive bacteria" โดยเป็นผู้ประดิษฐ์ร่วม

  5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ  ประเภท  บุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

  6.  นายประกอบ  บุญรอด  ประเภท  บุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

2. นายปัญญาวุฒิ  อัมพุชินทร์ ได้รับรางวัล Best Speaker Award ของมหาวิทยาลัย Yamaguchi ในการจัดงาน The 11th young scientist seminar for establishment of international network for tropical bioresources and their utilization  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น

3.ดร.วีระณีย์ ทองศรี, อทิตยา ปาลคะเชนทร์, สุมาพร แสงเงิน, ศศิวิมล ชูชมกลิ่น, มุมีนะห์ ตอฮาร์, รุจิเรข จรรโลงตระกูล และสมศิริ แสงโชติ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น เรื่อง การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกโดยใช้กรดซาลิไซลิก ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ปี 2560

1. นางสาวพิชชาพร เปรื่องประดิษฐ์, ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี, ผศ.ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ ได้รับรางวัล รางวัลที่ 1 ประเภทโปสเตอร์สวยงาม สาขาพืช เรื่อง Identification of root-knot nematode on turfs in a golf course ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, นางสาวลาวรรณ กลัดสุวรรณ, นางสาวมะลิดา ชูรินทร์, สันติ สุวรรณรังสี และรศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านโรคพืช ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น เรื่อง "การพัฒนาชีวภัณฑ์สูตรอัดเม็ดระดับอุตสาหกรรมของปุ๋ยคอกผสมแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช" ในการประชุมการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

3. ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์, วรรณพร เทพบัณฑิต, นางสาวลาวรรณ กลัดสุวรรณ, นางสาวมะลิดา ชูรินทร์, นางสาวธานิกานต์ เนียมแตง, นางสาวณัฐกานต์ สาตราภัย, นางสาวพัชรภรณ์ หอมกรุ่น, นางสาวอนุสรา จันทร์แสง, ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ดร.สุพจน์ กาเซ็ม,อนุสรณ์ ธาดากิตติสาร, อนุสรณ์ วิเชียรเจริญ, สันติ สุวรรณรังสี และรศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก เรื่อง "ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำจากการทำแห้งแบบพ่นฝอยที่ผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ควบคุมโรคของคะน้าภายใต้สภาพแปลงเกษตรกรขนาดใหญ่" ในการประชุมการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

4. นางสาวนภลภัส บุษบงก์ ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เรื่อง "ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทองในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี" ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. นางสาวกัลยา  ประกอบทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th