Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา
สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
23 มี.ค. 2010 10:17น.

Image สวนเฉลิมพระเกียรติ  55 พรรษา
         เมื่อวันที่  19  มีนาคม 2553 หลังเลิกงานได้ขับรถกลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านก็เลยแวะชม"สวนเฉลิมพระเกีรติฯ 55 พรรษา" ที่กรมวิชาการเกษตรจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 55 พรรษา ในปี พ.ศ. 2553  สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้หายากจากภูมิภาคต่าง ๆ นำมาปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Image Image

ตั้งอยู่ในพื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลางบางเขน (เส้นทางเชื่อมต่อซอยพหลโยธิน 45) ภายในสวนแห่งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจัดทำเป็น  "ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่"  สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกล ๆ กรมวิชาการเกษตร   ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ดินและน้ำ ร่วมกับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชทั้งระบบ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ ภายในมีแปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ บ่อเลี้ยงปลา นาข้าว สวนไม้ผล สวนสมุนไพร สวนปาล์ม พันธุ์ไม้หายาก และอื่นๆอีกมากมาย ใครที่ชอบต้นไม้รับรองไม่ผิดหวัง
       ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้   ภายใน "สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา"   แบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม่ คือ 30 : 30 :30 : 10 กล่าวคือ
          30 ส่วนแรก     เป็นสระน้ำ สำหรับเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง ในสระน้ำเลี้ยงปลาและกบ
          30 ส่วนที่สอง   เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเก็บผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน
          30 ส่วนที่สาม   ใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน
          10 ส่วนสุดท้าย  ใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ยุ้งฉาง และโรงเรือนเพาะเห็ด
ที่สำคัญ คือ พันธุ์พืชที่ปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นพันธุ์พืชที่ได้จากผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 

Image Image Image
แปลงสาธิตการแบ่งพื้นที่ทำกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Image Image Image
นี่ละที่เขาเรียกว่า "ทุ่งรวงทอง"

Image Image Image
เรือนไม้หลังเล็กกระทัดรัด  น่าอยู่ รอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

Image Image Image
สองข้างทางเต็มไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์

Image Image Image
บรรยากาศยามเย็นตอนพระอาทิตย์ตกดิน

Image Image Image
ไม่มีคำบรรยาย

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th