Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow วิชาสัมมนา(01008597,01008697)
วิชาสัมมนา(01008597,01008697) PDF พิมพ์ อีเมล
18 มี.ค. 2011 14:14น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
         ตามที่ภาควิชาโรคพืชเปิดสอนวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 มี ดร.บัญชา  ชิณศรีและดร.เนตรนภิส เขียวขำ เป็นอาจารย์ประจำวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในภาคการศึกษานี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว มีนิสิตภาควิชาฯ ให้ความสนใจและลงทะเบียนเรียนจำนวน 18 คน

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

download หัวข้อสัมมนาได้ที่   http://ppath.agr.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=106

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th