Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ปรับปรุงหลักสูตร 2554
ปรับปรุงหลักสูตร 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
02 พ.ค. 2011 09:06น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 ภาควิชาโรคพืชจัดประชุมร่างวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโรคพืช พ.ศ.2554 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์  ทวีชัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image ImageThemes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th