Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow กิจกรรม 7ส.2554
กิจกรรม 7ส.2554 PDF พิมพ์ อีเมล
04 ก.ค. 2011 13:23น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น.ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน  ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image

          เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างสุขลักษณะที่ดีต่อสถานที่ทำงานส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพงานที่ดีของภาควิชาอีกด้วย
          ซึ่งในงานนี้จะเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์  บุคลากร นิสิต ที่ช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง ในช่วงเช้าช่วยกันเก็บกวาดในพื้นที่ส่วนกลาง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงบ่ายแยกย้ายกันทำในแต่ละห้องปฏฺิบัติการ

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

ภาพกิจกรรม 7ส. ปี 2553 Image

ภาพกิจกรรม 7ส. ปี 2552 Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th