Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow วิชาสัมมนา ปีการศึกษา 2554
Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำภาควิชา
บุคลากร
นิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาตรี
หลักสูตร
สายงานที่เปิดสอน
กิจกรรมภาควิชา
งานวิจัย
หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช
รางวัล
สัมภาษณ์วิทยุ
ติดต่อภาควิชา
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพ
คลินิกหมอพืช
การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
ผลการวินิจฉัยโรคพืช
หนังสือดิจิทัลคณะเกษตร
คู่มือเกษตรกร
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
Other Menu
วิทยานิพนธ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อภาควิชาต่างๆ
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
VISITORS COUNTER
9160772 Visitors
วิชาสัมมนา ปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
03 พ.ค. 2012 11:12น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ตามที่ภาควิชาโรคพืชเปิดสอนวิชาสัมมนา (01008597และ 01008697) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และนิสิตได้มีโอกาสเข้ารับฟังบรรยายจาก อาจารย์ต่างประเทศด้วย นอกจากนั้นนิสิตมีการนำเสนองานในรูปแบบ Poster Presentation และในภาคการศึกษานี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว มีนิสิตภาควิชาฯ ให้ความสนใจและลงทะเบียนเรียนจำนวน 29 คน

Image Image 

 

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th