English Class PDF พิมพ์ อีเมล
03 พ.ค. 2012 11:31น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          การส่งเสริมความเป็นนานาชาติทางการศึกษาด้านการเกษตรถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาโรคพืชจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์  สนธิรัตน มาบรรยายสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาโรคพืชได้รับความรู้ ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th