Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow กิจกรรม 7ส. 2556
กิจกรรม 7ส. 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
11 ก.พ. 2014 10:15น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image

เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างสุขลักษณะที่ดีต่อสถานที่ทำงานส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพงานที่ดีของภาควิชาอีกด้วย ซึ่งในงานนี้จะเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่ช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง ในช่วงเช้าช่วยกันเก็บกวาดในพื้นที่ส่วนกลาง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงบ่ายแยกย้ายกันทำในแต่ละห้องปฏฺิบัติการ

Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th