Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow โครงการฝึกอบรมเรื่องโรคไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการควบคุมเพื่อการส่งออก
โครงการฝึกอบรมเรื่องโรคไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการควบคุมเพื่อการส่งออก PDF พิมพ์ อีเมล
22 ก.ย. 2008 15:12น.

Imageโครงการโรคไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีควบคุมเพื่อการส่งออก ขอเลื่อนฝึกอบรม จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เป็นวันอังคารที่ 30  กันยายน 2551  เวลา 09.00 น.-16.00 น. 
ณ ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม กรุณาติดต่อ ดร.ธิดา เดชฮวบ  ภายในวันที่ 22 กันยายน 2551 หรือผ่านทาง e-mail :
หรือที่โทร.02 5791026  โทรสาร. 02 2799550

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ บริษัท รายชื่อผู้เข้าอบรม
1 3 ดี ออร์คิด แอนด์ อีทีซี จำกัด

นางวันดี  ควรประดิษฐ์

นางสาวสมฤดี  ฤดีเจริญสกุล
2 AMARANTH CO,LTD         

นางอังสุมา  นิตยาจารย์

นายโอภาส  เกษตรสวนเพชร
3  ซี พี ไดมอนด์สตาร์ จำกัด นายบรรหาร  วิสมิตะนันท์
นางสาวนิติมา  ตุ้ยสมบัติ
4  เนชั่น โปรดิวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวธัญนันท์  ภู่มาลี
นางสาววริษฐา  สงค์ศิริ
5  หจก. ลองเทิมเทรดดิ้ง นายณุพล  เอื้อธำรงสวัสดิ์
นายโอฬาร  จู่พิษฒ์
6  กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด นายคมกริช  วารินกุฏิ
นางสาวสุวรรรณา  ประสงค์ดำรงกุล
7  ยูนิซีดส์ จำกัด นายศุภชัย  วิจารณวรรณ
นายทองสุข  พินิจ
8  ไอทีซี (ประเทศไทย) จำกัด นายเรวัตร  ผิวดี
นายประเทือง   วงษ์ปุ่น
9  แกรนด์ เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสาวไกรศรี  สุวรรณคำ

 นายพยุงศักดิ์  เจริญสุข

10  เฟรชโก อินเตอร์เทรด จำกัด นายญาณพล  ชัยชนะวงศาโรจน์
นางสาวฉันทะนี  ชัยชนะวงศาโรจน์
11  อินเตอร์เกรด เทรดดิ้ง จำกัด นายสาคร  ตั้งสุวรรณวัฒนา
นายอุทัย  ผดุงกิจนิรันดร์
12  3 เอฟ เอ็กโซติก จำกัด นายวัชระ  เอี่ยมศักดิ์อุฬาร
นายธานี  อ้อมน้อย
13  ธานียามา สยาม จำกัด นายจเร  เพียรพานิช
นางสาวปรารถนา  ชูรัตน์
14  สยามเอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด นายนิรันดร์  ฉุยฉาย
นายบุญฤทธิ์  แก้วมณี
15  เอเชีย เอ็กโซติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นายเลิศชัย  จิตร์อารี

 นางสาวสุชีลา  ชาญศึก

16  เฟรช แอนด์ เซฟ จำกัด นางมานะ  รีบัว

นางสาวแสงเดือน  สระทองพรม

17  swift นางสาววารุณี  ทองดอนเถิ่ง
18  เอ็ม อาร์ โปรเกรส จำกัด นายวสุวัฒน์  ลิ้มพลวรโชติ
นายมานะพงษ์  ผลจันทร์
19  

หจก.ซีเคเค ฟู๊ด จำกัด

 นายกิติวัฒน์  วิมลสมบัติ
นางสาวนัทยา  ตะเคียนเกลี้ยง
 20

ชัชวาล ออร์คิด จำกัด

 นางสาวสมฤทัย  ไหลศิริกุล
นายประวิน  ชมนาน
 21  

สหเจริญเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 นางสาวยุพัตสา   คำดี
 22  เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด  นางสาวพรทิพย์  เปรมชื่น

นายอนุวัตร  วงษ์บุญ

นายราชันย์  นายมอญ
23

UTIC FOODS (THAILAND) CO.,LTD

นางสาวมิ่งขวัญ  อินทะ
24

ถมทองอินดัสตรี้ จำกัด

นายสุรพล  ศรีชุ่มสิน
25

เกษตรกร

นายสุทัศน์  เซ็นเสถียร
26 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล นายกมล  ทับทิมเทศ
27

ยูเนี่ยนเฟรสดิจอะโกรจำกัด

นางสาวกันยา  อรุณศรีมงกต

นางสาวฉลาย  อรุณศรีมรกต
28

LAUMPONG TRADING LTD. PART

นายศุภกิจ  ตัณฑวิทยากุล
29

ฟรุตแอนด์ฟลาวเวอร์ จำกัด

รศ.ดร.สมศรี  กันตร์ตนากุล

นายสุชารีย์  ศรีสมบูรณ์
30 วี เอส เฟร็ชโก้จำกัด

นายสมพงษ์  ทองศรี

นางสาวกฤษณา  กล้วยเครือ

31 ACRO WHOLESALES CO.,LTD

นายพงศ์ธร  พัชนี

นายวราศักดิ์  สุทธนง

32 ไซน์โฟร์ท  จำกัด

นางสาวสิรินทิพย์  เจือจันทร์

นางสาวกนกวรรณ  สุดาแก้ว
33 พิสิทธิ์ชัยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

นางรัตติกา  ศรีคำ

นางสาวแสงเดือน  แสงจันทร์

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th