Talk to Teacher 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
29 เม.ย. 2016 13:27น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ จัดกิจกรรมในสัปดาห์คุยกับครู "Talk to Teacher" เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมที่นิสิตพึงปฏิบัติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในความดูแลของอาจารย์ภาควิชาโรคพืช เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th