มะนาวและมะกรูด PDF พิมพ์ อีเมล
25 พ.ย. 2008 15:19น.

Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image

โรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม
เชื้อสาเหตุ : Xanthomonas axonopodis pv. citri
Image Image
Image Image
ขาดธาตุ


                                                                    
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th