องุ่น PDF พิมพ์ อีเมล
21 ธ.ค. 2008 14:28น.

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image


โรคราน้ำค้าง Downy mildew
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Plasmopara  viticilaImage Image Image

Image Image Image

โรคราแป้ง  Powdery  mildew
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Oidium  sp.
Image Image Imageโรคราสนิม  Rust
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Physepella  vitis

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th