วิชาสัมมนา(01008597,01008697)
18 มี.ค. 2011 14:14น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
         ตามที่ภาควิชาโรคพืชเปิดสอนวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 มี ดร.บัญชา  ชิณศรีและดร.เนตรนภิส เขียวขำ เป็นอาจารย์ประจำวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในภาคการศึกษานี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว มีนิสิตภาควิชาฯ ให้ความสนใจและลงทะเบียนเรียนจำนวน 18 คน

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
หนังสือออกใหม่
23 ก.พ. 2011 11:01น.

Image จำหน่ายหนังสือออกใหม่ โดย... รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม
1. การจัดการโรคพืช พิมพ์ครั้งที่ 2:2554Image
2. Biosynthesis of Natural Products ฉบับปรับปรุง 2553Image

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
งานเกษตรแฟร์ 2554
10 ก.พ. 2011 15:03น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          งานเกษตรแฟร์ในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2554 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กับงานแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการให้บริการวิชาการซึ่งภาควิชาโรคพืชได้เปิดคลินิกโรคพืชเพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาโรคพืชแก่เกษตรกร          

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
04 ก.พ. 2011 11:18น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
           ดร.เนตรนภิส  เขียวขำ นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช ที่เรียนวิชา 01011443 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิต กิจกรรมพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะให้นิสิต และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่อง การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกด้วยเทคโนโลยี และระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ตามหลักมาตรฐานสากล ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2553  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด  ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

Image Image 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เจียไต๋แฟร์ 2011
28 ม.ค. 2011 11:07น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
           ดร.อรอุมา  เพียซ้าย อาจารย์ประจำวิชา 01008481 Plant Disease Diagnosis นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช ศึกษาดูงานโครงการศึกษางานวิจัยและพัฒนาธุรกิจการเกษตร ในงาน "เจียไต๋แฟร์ : มหัศจรรย์ผักสวนครัว 5 สี ดอกไม้นานาพันธุ์ เทคโนโลยีเพาะปลูกอันทันสมัย" วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ณไร่ชนม์เจริญฟาร์ม ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 101 - 110 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th