Aggie Open House 2552
06 มี.ค. 2010 15:57น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรม Open House ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 บริเวณด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ เพื่อเปิดบ้านคณะเกษตร ในงานนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันอย่างมากมาย

Image Image        

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานโครงการหลวง
24 ก.พ. 2010 18:06น.

Imageประมวลภาพกิจกรรม
        เมื่อวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์  2553 ดร.ธิดา  เดชฮวบ และ  รศ.นิพนธ์  วิสารทานนท์  นำนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01008371 หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช วิชา 01008483 โรคของพืชเศรษฐกิจ  วิชา 01008481 การวินิจฉัยโรคพืช  และวิชา 01008471  สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการโรคพืช ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ. เชียงใหม่

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศขายหนังสือ
09 ก.พ. 2010 10:15น.

Image จัดจำหน่ายโดยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
1. หนังสือไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2552 Image
2. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชโรคและการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2552 Image

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ภาพงานสันทนาการ
04 ม.ค. 2010 11:10น.

Image ประมวลภาพงานโครงการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  บุคลากร  นิสิตภาควิชาโรคพืชและศิษย์เก่า  ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2552  เวลา  11.00  น.  ณ  ห้อง  502  ภาควิชาโรคพืช

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วิจัย...เบคทีเรียสายพันธุ์ดี
26 ธ.ค. 2009 12:34น.

Image  วิจัยแบคทีเรีย..สายพันธุ์ดี  นำมาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกของเกษตรกร ช่วยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหาร รวมไปถึงการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช...เชื้อแบคทีเรียที่ดี...สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ โดยแต่ละสายพันธุ์มีคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ ช่วยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหาร รวมไปถึงการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช ตลอดจนการชักนำให้พืชมีภูมิต้านทานโรค ด้วยเหตุผลนี้เอง...รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับทีมงานได้ทำการศึกษาวิจัยแบคทีเรียสายพันธุ์ดี คัดสรรและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ทั้งในพืชไร่ พืชสวน ข้าว ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ

Image
    

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 121 - 130 จาก 167
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th