งานขอบคุณบุคลากร
27 ธ.ค. 2008 17:27น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          งานขอบคุณบุคลากร' 51 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 น. ในงานนี้ รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์ ได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านบริการวิชาการ และ นายประกอบ บุญรอด ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการกลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ผู้บริหารพบบุคลากร 2551
27 ธ.ค. 2008 16:58น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          คณะเกษตรจัดงานผู้บริหารพบบุคลากร 2551 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ที่ลานจอดรถคณะเกษตร ในงานนี้เป็นงานที่เชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
งานส่งเสริมความสัมพันธ์ภาควิชาฯ
27 ธ.ค. 2008 16:27น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตภาควิชากโรคพืช เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ภาควิชาฯ คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ บุคลากรและนิสิตภาควิชาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ชั้น 5 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
15 ธ.ค. 2008 16:02น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการฝึกวินิจฉัยโรคในแหล่งผลิตพืช เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิตนอกชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคของพืชเศรษฐกิจในแปลงปลูก การเก็บตัวอย่างพืช การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สาเหตุ องค์ประกอบการเกิดโรค และแนวทางการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2551
11 ธ.ค. 2008 11:19น.

Image  ขอแสดงความยินดี

          ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นั้น

Image Image
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 151 - 160 จาก 167
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th