ประชุมคณาจารย์ คณะเกษตร
03 พ.ย. 2008 12:04น.

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณาจารย์คณะเกษตร "ก้าวไปด้วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ คณะเกษตร" ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นการประชุมคณาจารย์คณะเกษตร ประจำปี 2551

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี
19 ต.ค. 2008 12:53น.

ภาควิชาโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับ นายประกอบ  บุญรอด  และนางสาวสรินนา  อ่ำรุ่ง  ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ในการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2551 เรื่อง ต่างคน...ต่างคิดแต่ภารกิจเดียวกัน   วันที่ 17 ตุลาคม 2551
ณ ห้องประชุม 202 กาญจนภาชน์ลิ่วมโนมนต์  อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี
25 ก.ย. 2008 14:16น.

Image

....ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ....
นางสาวณัฐธิยา เบือนสันเทียะ ที่ได้รับรางวัล

   1.
รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
   2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2550

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ไหว้ครู
19 พ.ย. 2005 07:25น.

ImageImage


ภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 18  มิถุนายน 2552
ณ ห้อง 502  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาโรคพืช
19 พ.ย. 2005 07:52น.

Image 

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน

        ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University

ที่ตั้ง

        ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช
        คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
        โทรศัพท์ 02 5791026   โทรสาร 02 9428044

ประวัติและความเป็นมา

          ภาควิชาโรคพืช  เดิมที่เริ่มเปิดสอนรวมอยู่ในแผนกกีฏวิทยาและโรคพืช จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกสิกรรมที่เปิดสอนในคณะเกษตร  หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะเริ่มแรกเป็นหลักสูตร  5  ปี  สำหรับปริญญาตรี  และหลักสูตร 3 ปี  สำหรับอนุปริญญา
          ปี พ.ศ. 2509  ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในคณะเกษตร แผนกกีฏวิทยาและโรคพืชเปลี่ยนเป็นแผนกวิชา กีฏวิทยาและโรคพืช  
          ปี พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีเป็น 4 ปี  
          ปี พ.ศ. 2510  ได้มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
          ปี พ.ศ. 2512  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชา
          ปี พ.ศ. 2518  มีการเพิ่มภาควิชาใหม่  จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชที่มีอยู่เดิมตั้งใหม่เป็นภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืช 
          ปี พ.ศ. 2522  ได้เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยให้นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไปศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคปลายปีการศึกษา 2521
          ปี พ.ศ.2546  คณะเกษตรได้แยกออกเป็น 2  คณะคือ คณะเกษตร บางเขน และคณะเกษตร กำแพงแสน และมีภาควิชาโรคพืชอยู่ทั้ง  2  คณะคือภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
          ปัจจุบันภาควิชาโรคพืชของคณะเกษตร บางเขน ได้เปิดวิชาสอนสนับสนุนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะเกษตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี โท  และ เอก     

       ภาควิชาโรคพืชมุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และชี้นำสังคม ภาคเกษตรและชนบทได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ


ร่างแผนการดำเนินการภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงแผนพัฒนา  ปี 2552-2555

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 161 - 169 จาก 169
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th