Talk to Teacher
22 เม.ย. 2014 17:12น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 16.30-17.30 น. ดร.อรอุมา เพียซ้าย จัดกิจกรรมในสัปดาห์คุยกับครู "Talk to Teacher" เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมที่นิสิตพึงปฏิบัติ และให้ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เรื่องทุนการศึกษา เรื่องสหกิจศึกษา เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เรื่องชั่วโมงกิจกรรมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในความดูแลของอาจารย์ภาควิชาโรคพืช ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บรรยายพิเศษ Prof.Dr.Adam J. Bogdanove
22 เม.ย. 2014 17:07น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น.  ภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Adam J.  Bogdanove : Cornell University, Ithaca, USA จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "The effects of pathogen TAL effector proteins on the rice genome and vice - versa" ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ กล่าวต้อนรับและมีคณาจารย์และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ
22 เม.ย. 2014 16:52น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00-14.00 น.  ภาควิชาโรคพืชจัดงานส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช  ซึ่งภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสหลายท่าน ศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช บุคลากร นิสิตบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรมาร่วมสนุกสนานด้วยกัน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
22 เม.ย. 2014 16:44น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556  รองศาสตราจารย์ณรงค์  สิงห์บุระอุดม จัดโครงการประชุมวิชาการนานชาติ Green Aggie: The 1st International Conference on Natural Products in Agriculture ณ ห้องประชุมรวงข้าว  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
22 เม.ย. 2014 16:35น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556  Dr. Henik Sukorini ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปณาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 รางวัลชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 41 - 50 จาก 169
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th